Community Building Workshop – seminář Vytváření společenství podle metodiky Scotta M. Pecka

Opravdové společenství – je skupina lidí, kteří se naučili projevovat a přijímat vzájemné odlišnosti. díky tomu jsou schopni otevřeně komunikovat a tvořivě spolupracovat. Jako důsledek mnozí členové prožívají pocity své jedinečnosti a současně hluboké společné jednoty.

Vícedenní (2-4 dny) seminář, založený na přirozené skupinové dynamice, reflektující ve zrychleném tempu skrytá osobní a skupinová témata, vedoucí k otevřené komunikaci, přijetí rozdílností a „psychologického zážitku komunity“ - opravdového společenství. Jde o velmi naplňující stav s intenzivním prožitkem vlastního „já“ i skupinového „my“, s pocitem základního bezpečí, přijímáním a využitím rozdílností mezi účastníky, zážitkem hladké tvořivé spolupráce skupiny, a dovedností produktivně řešit konflikty. 

Tato dovednost však není ukotvena jen kognitivně, ale je důsledkem nezvykle uspokojivého prožitku sebe sama ve skupině, která dokázala projít chaosem, čímž je aktivována vnitřní motivace k vytváření harmonických vztahů. 

Průběh: Po krátkém základním seznámení se strukturou semináře a jednoduchými vodítky pro komunikaci následuje několik vícehodinových sezení (obvykle 5-8 á 3 hod.), v nichž účastníci zkouší každý svým tempem a způsobem následovat vodítka v praxi skupiny. Facilitátoři (nejčastěji 2) jsou co nejméně intervenujícími průvodci skupinového procesu. Dbají na základní bezpečí skupiny, reflektují pokroky ve skupině a podporují klíčové dovednosti. Účastníci zažívají a prohlubují autentickou komunikaci a zvědomují si, co jí brání.

Skupinová dynamika popsaná Scottem M. Peckem probíhá ve čtyřech fázích a vede 
k zážitku opravdového společenství. Vodítka a nevtíravá facilitace pomáhají projít obtížnými fázemi. 

Zakončení semináře je opět strukturované – reflexe prožitků, případné teoretické okénko, posílení využití v praxi.

Přínosy:

individuální úroveň – zvědomění obvyklých vzorců komunikace, ukotvení otevřené autentické komunikace, práce s projekcemi a přenosy, prohloubené poznání vlastní individuality a osobního přínosu ve skupině, otevřenost k rozdílnostem druhých, uzdravení vnitřních zranění a integrace polarit vlastní osobnosti,

vztahová úroveň – hluboké porozumění druhým, přijímání odlišností, prohloubení vztahů také na neverbální úrovni a schopnost otevřené funkční komunikace,

skupinová úroveň – vnímání celé skupiny jako propojeného organismu, vzájemná podpora, využití potenciálu každého jedince při tvořivé spolupráci, synergie a "flow efekt" při zvládání úkolů a výzev, konstruktivní řešení sporů a konfliktů, otevřenost ke konsenzu a integrace hluboké demokracie.

Příklad časového rozvrhu:

Pátek: 16 – 17:30 úvod, večeře, 18:30 – 21.00 sezení • Sobota: 9:00 – 12:00 sezení, oběd, 14:00 – 17.00 sezení, večeře, 18:00 – 21.00 sezení • Neděle: 9:00 – 12:00 sezení, oběd, 13:30 – 15:00 sezení, 15:30 – 17:00 závěr

Časový rozvrh lze upravit podle potřeb tak, aby minimální počet hodin zůstal zachován. 

Počet osob: 8 – 32 

Prostorové požadavky: Uzavřená místnost pro bloky sezení, kde nebudou účastníci rušeni a bude zajištěno základní pohodlí. Sezení je v kruhu na židlích či matracích. Není nutné přespávat a stravovat se v místě.

Kontakt: Honza Nejedlý, cesta@bobes.cz, 605 215 810


English summary:  A real community is a group of people who have learned to express and accept mutual differences. Because of this, they are able to communicate openly and collaborate creatively. As a result, many members experience feelings of their own uniqueness while simultaneously feeling a deep, shared unity.
Community Building Workshop – Creating a Community according to Scott M. Peck's methodology
This is a multi-day (2-4 days) seminar based on natural group dynamics. It reflects personal and group themes at an accelerated pace, leading to open communication, the acceptance of differences, and the "psychological experience of community" - a real community. This state is very fulfilling with an intense experience of one’s own "self" and the group's "we", with a feeling of  safety, the acceptance and use of differences among participants, an experience of smooth creative group collaboration, and the skill to address conflicts productively.
This skill, however, is not only cognitively anchored but is a result of an unusually satisfying experience of oneself in a group that has managed to pass through chaos, thereby activating an inner motivation to create harmonious relationships.
Process:After a brief basic introduction to the seminar structure and simple communication guidelines, there are several multi-hour sessions (usually 5-8 lasting 3 hours each), where participants try, at their own pace and in their own way, to follow the guidelines in group practice. The facilitators (usually 2) intervene as little as possible, guiding the group process. They ensure the group's basic safety, reflect on its progress, and promote key skills. Participants experience and deepen authentic communication and realize what hinders it.
Group dynamics, as described by Scott M. Peck, proceed in four phases, leading to the experience of a real community. Guidelines and non-intrusive facilitation help to get through the challenging phases.
The conclusion of the seminar is again structured – reflections on experiences, possible theoretical input, and reinforcement of practical applications.
Benefits: * Individual Level - Awareness of usual communication patterns, grounding in open authentic communication, working with projections and transfers, deeper understanding of one's individuality and personal contribution in the group, openness to others' differences, healing inner wounds, and integrating polarities of one's personality. * Relationship Level - Deep understanding of others, acceptance of differences, deepening relationships also at a non-verbal level, and the ability to open functional communication. * Group Level - Perceiving the entire group as a connected organism, mutual support, using the potential of every individual in creative collaboration, synergy and "flow effect" in handling tasks and challenges, constructive conflict resolution, openness to consensus, and integration of deep democracy.
Example Schedule: Friday: 16:00 - Sunday 17:00
The schedule can be adjusted according to needs, ensuring that the minimum number of hours remains the same. Number of Participants: 8 – 32. Space Requirements: A closed room for session blocks where participants won't be disturbed and basic comfort is ensured. Sessions are held in a circle on chairs or mattresses. It is not necessary to sleep and eat on the premises.


Mám zájem o další informace / Please send me more E-mail Zpráva / Message Odeslat